Xu Hongwei

Xu Hongwei

Speaker Details
  • Company
    Beijing High-Level Autonomous Driving Demonstration Zone Work Office
  • Profession
    Executive Deputy Director